Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นิยาม
เว็บไซต์ เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งให้บริการโดยบริษัท เอเมอร์ ซิสเต็ม จำกัด
บริการ การบริการ คือเว็บไซต์ aimer-stock.com
ท่าน ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ aimer-stock.com
เรา aimer-stock.com
ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะมาจากการใช้บริหาร หรือข้อมูลจากวิธีการเข้าถึง
คุกกี้ ชิ้นส่วนข้อมูลเล็ก ๆ ที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ของท่าน (คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์เคลื่อนที่)

1. รายละเอียดทั่วไป

นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์เป็นสิ่งที่สำคัญกับเรามาก และเราก็ตั้งใจรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคลลของท่าน ขณะใช้บริการของเรา และทางเลือกต่าง ๆ ที่ท่านมีในการเข้าถึงข้อมูลนั้น อนึ่ง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ มีขึ้นเพื่อบังคับใช้กับการลงทะเบียนสมัครใช้บริการ การเข้าถึงและใช้เนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ตลอดจนแอปพลิเคชัน และบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราในเว็บไซต์นี้


2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้

เราเก็บรวบรวมข้อมูลหลายประเภทแตกต่างกัน เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการและปรับปรุงบริการของเราให้เหมาะสมแก่ท่าน โดยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้อาจถูกรวบรวม จัดเก็บ และนำไปใช้งาน :

2.1. ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของท่าน รวมถึง IP address ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ และระบบปฏิบัติการ

2.2. ข้อมูล เช่น ที่อยู่อีเมลของท่าน ที่กรอกเมื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเรา

2.3. ข้อมูลที่ท่านกรอกเมื่อสร้างโปรไฟล์บนเว็บไซต์ของเรา เช่น ชื่อ รูปภาพโปรไฟล์

2.4. ข้อมูล เช่น ที่อยู่อีเมลของท่าน ที่กรอกเพื่อสมัครสมาชิกสำหรับรับอีเมลและจดหมายข่าวของเรา

2.5. ข้อมูลที่ท่านกรอกระหว่างการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา

2.6. ข้อมูลที่สร้างขึ้นขณะใช้งานเว็บไซต์ของเรารวมถึงเวลาที่ใช้ ความถี่ในการใช้งานและสถานการณ์ที่ท่านใช้งาน

2.7. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านซื้อ บริการที่ท่านใช้ หรือธุรกรรมที่ท่านทำผ่านเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมลของท่าน

2.8. ข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Browsing) ของท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

2.9. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านส่งถึงเรา

ก่อนที่ท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นทั้งในการเปิดเผยและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้


3. การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้หรือในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้ :

3.1. ดูแลเว็บไซต์และธุรกิจของเรา

3.2. ปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้เหมาะกับท่าน

3.3. ทำให้ท่านสามารถใช้บริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราได้

3.4. จัดส่งใบแจ้งยอด ใบแจ้งหนี้ และการแจ้งเตือนการชำระเงินถึงท่านและเก็บเงินจากท่าน

3.5. ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลของเราถึงท่านหากท่านมีการร้องขอ

3.6. ส่งจดหมายข่าวทางอีเมลของเราถึงท่านหากท่านมีการร้องขอ

3.7. เพื่อตรวจจับ ป้องกัน และระบุปัญหาทางเทคนิค

3.8. รักษาเว็บไซต์ของเราให้ปลอดภัยและป้องกันการฉ้อโกง

3.9. การใช้งานอื่น ๆ

เราจะไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สามเพื่อการทำการตลาดทางตรงของพวกเขาและของบุคคลที่สามรายอื่น ๆ โดยปราศจากความยินยอมของท่าน


4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลใดโดยปราศจากการอนุญาตจากท่าน อย่างไรก็ดี นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการให้บริการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลท่าน รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเป็นการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงในกรณีที่มีความจำเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ของเรา ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท หรือการขายกิจการ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่เราเก็บรวบรวมไว้ไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง


5. ความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ความปลอดภัยของข้อมูลของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราได้จัดทำและ/หรือเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม เราไม่อาจรับรองได้ว่าจะไม่มีความบกพร่องหรือความผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความรับผิดในความเสียหายหรือสูญหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกกรณี


6. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งบุคคลที่สามเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน โดยเราไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ ของท่านที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว ท่านควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลที่สามเหล่านั้นด้วย


7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราวโดยการเผยแพร่ฉบับใหม่บนเว็บไซต์ของเรา ท่านควรตรวจสอบหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของนโยบายนี้