Terms and Conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังต่อไปนี้อย่างละเอียด โดยการเข้าถึงเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือช่องทางการให้บริการอื่นใดของ aimer-stock.com ถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

1. การใช้บริการของ aimer-stock.com

เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และช่องทางบริการอื่น มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการข้อมูลต่าง ๆ การเข้าเว็บไซต์นี้ ตลอดจนการเปิดหน้าเว็บต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ของบริษัท เอเมอร์ ซิสเต็ม จำกัด ("aimer-stock.com" หรือ "บริษัท") ผู้ใช้งานเว็บไซต์ตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ กฎหมายที่ใช้บังคับ และข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ ทั้งที่กำหนดไว้เป็นการทั่วไปและที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ทั้งหมด โดยผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่า ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์จะมีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์นี้ และเมื่อผู้ใช้งานได้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าผู้ใช้งานตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงควรติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ

ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยหรือประสงค์ที่จะปฏิเสธความมีผลผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ ขอความกรุณาท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น นี้


2. การบริการ และทรัพย์สินทางปัญญา

บรรดาข้อมูล เอกสาร วัตถุอื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ ตารางข้อมูล รูปภาพ เสียง วิดีโอ กราฟิก การออกแบบหน้าจอแอพพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ สคริปต์ คุณลักษณะการโต้ตอบ รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้งานได้ดาวน์โหลดจากเว็บไซด์นี้และเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมด (ต่อไปรวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ซึ้งเนื้อหาทั้งหมดถือเป็นสิทธิของทางบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกฎหมายสิทธิบัตร ไม่ว่าจะได้รับการรับรองหรือจดทะเบียนแล้วหรือไม่ก็ตาม โดยเนื้อหาทั้งหมดเป็นทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและบริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งสิ้น

เพื่อให้ผู้ใช้งานใช้ประโยชน์ของเนื้อหา ผู้ใช้งานมีสิทธิเพียงเข้าชม ดาวน์โหลด อัพโหลดเนื้อหา และพิมพ์เนื้อหาดังกล่าว ได้เฉพาะการใช้งานแบบส่วนตัว โดยไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ และ ผู้ใช้งานตกลงไม่ทำสำเนา หรือจัดเก็บเนื้อหาไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดอันมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ ดัดแปลง สร้างงานที่พัฒนา นำออกแสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใด ๆ ให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือได้รับประโยชน์เป็นสิ่งตอบแทนอื่นใดหรือไม่ก็ตาม


3. การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูล เนื้อหาและความเห็นต่าง ๆ ผ่านทางช่องการให้บริการนี้ ใช้เพื่อนำเสนอช้อมูลให้กับผู้ที่สนใจในบริการเท่านั้น และเป็นข้อมูลที่บริษัทได้พยายามจัดหามาด้วยความระมัดระวัง จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่มีความน่าเชื่อถือ แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่า บริษัทได้รับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนช่องทางการให้บริการทั้งหมดดังกล่าวนี้ มีความถูกต้องสมบูรณ์และน่าเชื่อถือแต่อย่างใด ดังนั้นในการตัดสินใจลงทุนผู้ใช้งานควรใช้วิจารณญาณ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดหลักทรัพย์ บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ บริษัท กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา จะไม่รับผิดชอบ และไม่อาจรับรองหรือรับประกันใด ๆ ต่อผู้ใช้งานหรือบุคคลใด ๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดการใช้เว็บไซต์และ/หรือจากการนำเนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไปใช้ในทุกกรณี ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ซึ่งรวมถึง การที่เนื้อหานั้นไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่สามารถแสดงผล หรือความขัดข้องของระบบสื่อสาร ตลอดจนไม่อาจรับรองว่าเว็บไซต์นี้จะปราศจากโปรแกรม ไฟล์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีจุดประสงค์มุ่งร้าย หรืออาจสร้างความเสียหายต่อระบบหรือข้อมูลในระบบของผู้ใช้งาน อาทิ ไวรัส คอมพิวเตอร์เวิร์ม โทรจันฮอร์ส สปายแวร์ หรือไฟล์ซึ่งเป็นอันตรายอื่น ๆ ทั้งนี้ ไม่ว่าความบกพร่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากบุคคล หรือความขัดข้องทางเทคนิค หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงรับทราบเงื่อนไขดังกล่าวและตกลงว่าในกรณีที่มีความบกพร่องใด ๆ เกิดขึ้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความสูญหาย ความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากความบกพร่องเหล่านั้นในทุกกรณี


4. การเชื่อมโยงเว็บไซต์

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นนี้ อาจมีการเชื่อมโยงหรือทำงานร่วมกับเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น บริการ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของบุคคลที่สาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเท่านั้น โดยเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น บริการ ที่มีการเชื่อมโยงนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล หรือความรับผิดชอบของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงไม่อาจให้การรับรองในความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง และจะไม่รับผิดในความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่ผู้ใช้งานได้รับจากการใช้งานหรือเชื่อมโยงเว็บไซต์ดังกล่าว และขอให้ผู้ใช้งานโปรดศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง แอพพลิเคชัน บริการ และอุปกรณ์ของบุคคลที่สามเหล่านี้

การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอื่นมายังช่องทางการให้บริการของบริษัท

บริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใด ๆ กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงมายังช่องทางการให้บริการของบริษัท และบริษัทไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังช่องทางการให้บริการของบริษัท หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น


5. ข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อมูลที่ผู้ใช้งานลงทะเบียน ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน และ/หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้งาน จะถูกประมวลผลและได้รับความคุ้มครองตามคำประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของ aimer-stock.com ซึ่งผู้ใช้งานได้อ่านและรับทราบรายละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆ ตามคำประกาศเหล่านี้แล้ว


6. การบอกเลิกสัญญา การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานบริการ

ในกรณีที่ผู้ใช้งานละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานบริการ บริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการให้บริการใด ๆ ที่มีขึ้นบนเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นนี้ แก่ผู้ใช้งาน ทั้งนี้ การระงับหรือยกเลิกดังกล่าวไม่ถือเป็นการตัดสิทธิบริษัท ที่จะได้รับการเยียวยาตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงสิทธิอื่นใดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการบอกเลิกให้บริการใด ๆ หรือการยกเลิกการให้บริการใด ๆ ที่มีขึ้นบนเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นนี้ แก่ผู้ใช้งานในการเข้าสู่ข้อมูล ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดของช่องทางการให้บริการ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องในส่วนใด ๆ ของช่องทางการให้บริการของบริษัท ทั้งนี้การบอกเลิก หรือยกเลิกดังกล่าว บริษัทจะสามารถกระทำเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำต้องมีสาเหตุของการบอกเลิกหรือยกเลิกนั้นและไม่จำต้องมีการแจ้งถึงการบอกเลิก และยกเลิกด้วย


7. นโยบายการคืนเงิน

ทางบริษัทไม่มีนโยบายการคืนเงิน ดังนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินให้กับลูกค้าเมื่อลูกค้าได้ทำการเลือกใช้บริการและชำระค่าบริการสำเร็จแล้ว และการยกเลิกบริการที่ลูกค้าใช้งานนั้นจะหมดสภาพไปเองตามวันสิ้นสุด หรือ วันหมดอายุของบริการนั้น ๆ ที่ลูกค้าได้ใช้บริการ


8. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมิต้องคำนึงถึงหลักแห่งการขัดกันของกฎหมาย ผู้ใช้งานตกลงว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่าง ผู้ใช้งาน กับ บริษัทอันเป็นผลมาจากการทำข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ไม่เป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การว่าจ้างหรือกิจการตัวแทนระหว่างผู้ใช้งาน กับ บริษัท แต่อย่างใดทั้งสิ้น